Транспонирай трудно!

1.1

И без значение колко е трудно, важното е да транспонираме умно.

Мисията на ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е да отстоява цифровите права на гражданите и най-вече свободата на информация в интернет. Един от начините да постигнем тази мисия е чрез промотирането на свободния достъп до култура и културно наследство чрез цифровизация и онлайн разпространение. Въпреки факта, че новите технологии предоставят исторически шанс за достъп до култура и иновативни проекти както със стопанска, така и с нестопанска цел, съществуват правни пречки, които затрудняват цифровизацията и споделянето на знания.

Приетата през април 2019 г. Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право за цифровия единен пазар (ДАПЦЕП), уви, не прави значимия скок, на който се надявахме. Мнението ни е, че в по-голямата си част не успява да отговори на належащите въпроси за нашето цифрово бъдеще, както и на амбициозната задача да хармонизира европейското авторско право.

В момента тече периодът за национална транспозиция на Директивата. Остава ни по-малко от година и половина да имплементираме новите, на места доста сложни и дори противоречиви, разпоредби. Директивата все пак позволява на България достатъчна възможност за маневриране, за да даде шанс на организациите, работещи в областта на цифровизацията и иновативните услуги, да имат конкурентно предимство в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб.

В предстоящите няколко месеца ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА ще излезе със серия от препоръки по отношение транспонирането на Директивата в националното ни законодателство, които имат за цел да обозначат тези възможности и да насочат към възможни положителни решения.

Блогпостовете ще бъдат организирани тематично в следните категории:

1. Изключения и ограничения
1.1. Изключенията и ограниченията на авторското право – възможност за пълна хармонизация
1.2. Извличане на информация от текст и данни (членове 3 и 4)
1.3. Трансгранично обучение (член 5)
1.4. Опазване на културното наследство (член 6)
1.5. Пародия и други заварените ограничения (InfoSoc)

2. Други мерки за окуражаване цифровизацията на културно наследство
2.1. Произведения извън търговската обращение – дефиниция
2.2. Произведения извън търговско обращение – механизми (членове 8-11)
2.3. Цифровизация на произведения на визуалните изкуства (член 14)
2.4. Технически средства за защита и договорно ограничаване (член 7)

3. Нови права и механизми за регулация на отношенията между онлайн посредници и доставчици на съдържание
3.1. Ново сродно право на издателите на новини (член 15)
3.2. Отговорност на онлайн посредниците при хостване на потребителско съдържание (член 17)

В настаналите смутни времена, KEEP CALM и четете за авторско право!

Related Posts

Leave a comment