Наказателна процедура срещу България заради невъвеждане на директиви за авторско право и отворени данни

criminal-procedure-bg

Европейската комисия сезира Съда на ЕС срещу страната ни и още 9 държави членки 

На 15 феруари Европейската комисия обяви, че ще предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още 10 държави членки за неприемане на мерки за транспонирането в срок на две директиви в областта на авторското право. Става дума за Директива (ЕС) 2019/790 (нашата любима Директива относно авторското право в цифровия единен пазар) и Директива (ЕС) 2019/789

Припомняме, че именно с цел транспонирането на тези две директиви в българското законодателство, през 2021 г. в Министерство на културата бе изготвен проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Проектът бе първоначално публикуван за обществена консултация в Портала за обществени комуникации на Министерския съвет www.strategy.bg през ноември 2021 г., но бе внесен в Министерски съвет с някои изменения едва година по-късно. 

На 22 ноември 2022 г. законопроектът бе внесен в 48-мото Народно събрание, като още първия ден Комисията по правни въпроси иззе водещата роля от ресорната Комисия по културата и медиите. За съжаление нито авторското право, нито спазването на сроковете за транспониране на европейско законодателство се оказаха сред приоритетите на последния парламент и до разглеждане на проекта за ЗИД на ЗАПСП не се стигна изобщо.

Въпреки голямото закъснение на България, припомняме, че страната ни далеч не е единствената държава членка, която не успя да транспонира ДАПЦЕП в срок. Един от факторите, допринесли за повсеместно забавяне, е голямата сложност и вътрешна противоречивост на някои механизми от директивата, както и фактическият отказ на институциите и на Съда на ЕС да формулират полезни насоки за въвеждането на тези механизми в националното право на държавите членки. В частност, самата Европейска комисия постигна забележително забавяне при изпълнение на задължението си по директива да издаде насоки за прилагането на член 17, като публикува дългоочаквания документ буквално предния работен ден преди изтичането на срока за транспониране на директивата.

Успоредно с авторскоправната реформа, Европейската комисия реши също да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още три държави членки за бездействие по отношение на транспонирането на Директивата относно отворените данни и повторното използване на данни от обществения сектор (Директива (ЕС) 2019/1024).

Related Posts

Leave a comment