Ministry_of_Culture_in_Sofia_2012_IMG_1711 (2)

Към настоящия момент тече обществена консултация по предложение на Министерски съвет за изменение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Част от предложените промени въвеждат възможността Министерство на културата, в случай, че не е успяло да връчи акт за установяване на административно нарушение или наказателно постановление, да публикува на сайта си информация за посочените актове, с което те да се считат за връчени.

Съгласно новия чл. 98б1, ал. 3, “Когато актът (за установяване на административно нарушение) не може да бъде връчен по (общия ред), на таблото за обявления и на интернет страницата на Министерството на културата, за срок от 14 дни, се публикува съобщение за съставянето на акта. Ако в срока по предходното изречение, лицето (…) не се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта и той се смята за връчен в деня на отбелязването.

Съответно според новата алинея 2 в чл. 98в ЗАПСП: “Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на юридическото лице или едноличния търговец на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, на таблото за обявления и на интернет страницата на Министерството на културата за срок от 14 дни се публикува съобщение за издаването му. Ако в срока по предходното изречение, наказателното постановление не бъде обжалвано, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър отбелязва това върху наказателното постановление и то влиза в сила в деня на отбелязването.“

Промяната цели да промени общата уредба на административно-наказателното производство и представлява недопустимо погазване на правото на достъп до съд. Според мотивите на МС, изменението въвежда “улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления по ЗАПСП”. Данните на Министерството на културата сочели, че голям брой административнонаказателни производства бивали спирани поради невъзможност съставеният акт да бъде връчен и впоследствие прекратявани по давност.

Изглежда поради неспособността си да връчва документи, Министерство на културата има желание да налага административно наказателна отговорност на принципа “кой разбрал – разбрал”.

Съгласно информацията, публикувана на портала за обществени консултации на Министерски съвет, промените са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост – консултативен орган към министъра на културата, в чийто състав се включват представители на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на Патентното ведомство, на Софийския градски съд, на Върховната касационна прокуратура, на Съвета за електронни медии, на Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията за регулиране на съобщенията, на Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите, както и представител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерството на вътрешните работи.

Срокът за представяне на становища по проекта е до 13 януари 2019 г.

Автор на публикацията: Ана Лазарова, снимка: Bin im Garten, източник: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Related Posts

Leave a comment