Реформата на Директивата за повторно използване на информация в обществения сектор

box-cardboard-carton-1055712

Този понеделник в Kомисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския парламент бяха гласувани изменения на проекта за Директивата за повторно използване на информация в обществения сектор.

Депутатите одобриха предложението на Комисията задължението за отваряне на данните да не касае само „орган, управляван от публичното право“, но в бъдеще да се отнася и до всяко „публично предприятие“. Това са на практика предприятия, които са собственост или се управляват от публичния сектор.

„публично предприятие“ означава всяко едно предприятие, върху което органите от обществения сектор могат да упражняват, пряко или косвено, господстващо влияние по силата на собствеността им върху предприятието, на финансовото им участие в него или на норми, регулиращи дейността му.
– Дефиниция в проектодирективата

Добър пример за такова предприятие в България е Център за градска мобилност ЕАД, чиято дейност е обект на голям обществен интерес, но което за момента отказва да отвори данните за градския транспорт.

По отношение на кръга задължени лица, считаме за удачно дефиницията да е още по-широка така, че да включва концесионери – частни лица, които изпълняват услуги, финансирани с публични пари.

На следващо място, Парламентът одобри списък от категории данни, които винаги трябва да бъдат предоставяни за повторно ползване и по възможност чрез програмно-приложни интерфейси. Сред тях са пощенски кодове, топографска информация, административни граници, метеорологични данни, статистически данни, фирмени регистри и транспортни данни. 

Това, което все още липсва в преработения текст на проекто-директивата, е истинска, изчистена дефиниция за това какво означава „отворено“. В директивата е включен параграф за „потворно използване“, което е супер, но липсва същинска дефиниция. Гласувания мандат на Съвета има добра дефиниция, но и там са нужни подобрения. Върху това трябва да се работи по време на трилога. 

„повторно използване“ означава използването от страна на физически или юридически лица на документи, притежание на институциите в обществения сектор, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел в рамките на обществената задача, за която документите са били създадени.
– Дефиниция в проектодирективата

 

Public sector bodies collect, produce, reproduce and disseminate documents to fulfil their public tasks. Use of such documents for other reasons constitutes a re-use.
– Мандат на Съвета

 

Същинските преговори между EП и Съвета трябва да започнат януари. Очаква се те да минат бързо и Директивата да се гласува преди изборите за ЕП догодина.  
Изображение: източник PEXELS, Pexels liscense, автор Luka Siemionov,


					

Related Posts

Leave a comment