Препоръки на Съвета на Европа относно регулиране на отговорността на онлайн посредниците

700px-Flag_of_the_Council_of_Europe.svg

На 7 март Съветът на Европа прие Препоръка относно ролите и отговорностите на интернет посредниците. Препоръките започват с изявлението, че Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи задължава държавите-членки на Съвета на Европа да гарантират правата и свободите, залегнали в нея, на всички под тяхна юрисдикция, както офлайн, така и онлайн.

Според Комитета на министрите на държавите-членки, интернет играе особено важна роля по отношение на правото на свобода на изразяване, като подобрява възможностите на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация без намеса и независимо от границите. Интернет дава възможност за упражняване и на други права, защитени от конвенцията и нейните протоколи, като например правото на свобода на събранията и сдруженията и правото на образование, достъп до знания и култура, както и участието в обществени и политически дебати и в демократичното управление.

Според препоръките широкият, разнообразен и бързо развиващ се набор от участници на цифровия пазар, обикновено наричани “интернет посредници”, улеснява взаимодействията в интернет между физически и юридически лица, като предлага и изпълнява разнообразни функции и услуги. СЕ отчита сложното предизвикателство държавите-членки да регулиранат среда, в която частните страни изпълняват решаваща роля в предоставянето на услуги със значителна обществена стойност. Задачата допълнително се усложнява от глобалния характер на интернет и свързаните с него услуги, от разнообразието на посредниците, от обема на интернет комуникацията и от скоростта, с която се произвежда и обработва информацията онлайн.

На този фон и с цел да предостави насоки на всички заинтересовани страни, които са изправени пред сложната задача за защита и зачитане на правата на човека в цифровата среда, Комитетът на министрите препоръчва на държавите-членки при разработването и прилагането на законодателните рамки, свързани с интернет посредниците, да се ангажират с редовен, всеобхватен и прозрачен диалог с всички заинтересовани страни, включително от частния сектор, обществените медии, гражданското общество, образователните институции и академичните среди, с цел споделяне и обсъждане на информация и насърчаване на отговорното използване на нововъзникващите технологии свързани с интернет посредниците, които оказват влияние върху упражняването и ползването на правата на човека и свързани с тях правни и политически въпроси.

Процесът на приемане на законодателство или регламенти, приложими към интернет посредниците, следва да бъде прозрачен и приобщаващ. Държавите следва да се консултират редовно с всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че се постига подходящ баланс между обществения интерес, интересите на потребителите и засегнатите страни и интересите на посредника. Преди да приемат законодателни или подзаконови нормативни актове, държавите трябва да извършват оценки на въздействието върху човешките права, за да разберат и предотвратят или смекчат всяко потенциално отрицателно въздействие върху правата на човека. 

Основните свободи следва да са с предимство пред защитата на частни интереси

Въвежда се изискване законите, разпоредбите и политиките, приложими към интернет посредниците, независимо от тяхната цел или обхват на приложение, включително търговски и нетърговски дейности, да защитават ефективно правата на човека и основните свободи, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека, и да поддържат адекватни гаранции срещу произволно прилагане на практика, като не ограничават неоправдано функционирането и свободния поток на трансграничната комуникация.

Според Съвета на Европа всяко законодателство, приложимо за интернет посредниците и техните отношения с държавите и потребителите следва да бъде достъпно и предвидимо, да отговаря на изискване за правна сигурност, прозрачност и да предоставя гаранции за свобода на изразяване. Това включва изискване всяка мярка, която би могла да доведе до ограничаване на правото на свобода на изразяване, да бъди необходима в едно демократично общество и да бъде пропорционална на преследваната цел.

Държавните органи следва внимателно да преценят евентуалното въздействие, включително непреднамерено, на всички ограничения преди и след прилагането им, като същевременно се стремят да прилагат най-малко натрапчивите мерки, необходими за постигане на политическата цел.

Забрана на общо контрол над съдържанието

Препоръките изискват държавните органи да не налагат пряко или непряко общото задължение на посредниците да наблюдават съдържанието, на което те просто дават достъп или които пренасят или съхраняват, независимо дали автоматизирано или не. При адресирането на всякакви искания към интернет посредниците или чрез насърчаване, съвместно с други държави или международни организации, на подходи за съвместно регулиране на статута на интернет посредниците, държавните органи следва да избягват всяко действие, което може да доведе до общо наблюдение на съдържанието. Всички подходи за съвместно регулиране следва да спазват принципите на правовата държава и гаранциите за прозрачност.

Държавните органи следва да гарантират, че санкциите, които налагат на посредниците за неспазване на регулаторните рамки, са пропорционални, защото несъразмерните санкции вероятно ще доведат до ограничаване на законното съдържание и ще окажат възпиращ ефект върху правото на свобода на изразяване.

Според СЕ държавите трябва да гарантират, че посредниците не носят отговорност за съдържанието на трети страни, когато просто дават достъп или когато пренасят или съхраняват такова съдържание. Отговорност се допуска само в случай, че посредниците не предприемат бързи действия, за да ограничат достъпа до съдържание или услуги, веднага щом установят незаконния им характер, включително чрез процедури, базирани на уведомления. Държавните органи следва да гарантират, че процедурите, базирани на обявления, не са разработени по начин, който стимулира ограничението на правомерно съдържание, например поради неподходящо кратки срокове. Ограниченията на съдържанието трябва да бъдат съобщени в най-кратки срокове на лицето, което споделя съдържанието, както и на потребителите, които търсят достъп до това съдържание.

Изображение: Знаме на Съвета на Европа; източник: Wikimedia; публично достояние

Related Posts

Leave a comment