ДОСТЪП ДО ЗНАНИЕ

Сдружение ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е активно ангажирано с политики в подкрепа на свободния достъп до знание.

Правото на образование е основно човешко право и представлява един от фундаментите на съвременната човешка култура. Правото на образование е универсално и гарантирано съгласно такива актове като Всеобщата Декларация за правата на човека и Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи, която посочва в чл. 2 (Протокол № 1) – “Никой не може да бъде лишен от правото на образование.”

Българската Конституция гласи, че “Всеки има право на образование.”, а в Глава 1 (Основни Начала) на Българската Конституция, чл. 23 потвърждава, че “Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага.”

Правото на образование е тясно свързано и взаимозависимо от друг фундаментален и основен принцип, възприет на универсално ниво – Достъпът до Знание (достъпът до информация, научни изследвания и културно наследство също съставлява основно човешко право). Както изрично се застъпва във Всеобщата Декларация за правата на човека, чл. 27 (1) – “всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения.”
В своята същност, балансираният и неопорочен достъп до знание, подкрепян от авторското право и авторскоправните политики, гарантират упражняване на правото на образование (включително дейностите по обучение/научни изследвания/учене). Така, в повечето разпоредби от сферата на авторското право, включително в РБългария и ЕС, предвиждат редица изключения и ограничения, свързани с образователни дейности, образователно съдържание и като цяло – цели на образователния процес.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА споделя становище, че закрилата на авторските права следва да подкрепя, а не да възпрепятства в необоснована степен и несправедливо, образователните дейности – както в РБългария, така и в Европейския съюз. Сдружението споделя виждането, че стабилни и широки изключения в авторскоправната закрила спрямо образователната сфера са също толкова важни, колкото и отвореният достъп до образователно съдържание.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА подкрепя усилията за балансирани политики по отношения на авторскоправната закрила в сферата на образованието във всички форми на образователни дейност – онлайн и офлайн. Сдружението поддържа Декларацията от Кейп Таун за отворено образование и работи активно за постигане на балансирани авторскоправни политики в образователната сфера в България на местно, регионално и европейско ниво.

Подкрепяме активно и предоставяме консултации както на отделни образователни институции, така и на други организации в сферата на културата, относно създаването и развитието на модерни политики, съчетаващи отвореният достъп до образователни ресурси, както и принципите, заложени в Декларацията от Кейп Таун и Движението за отворено образование.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА работи за създаването на широка и стабилна коалиция от партньорски организации, обучители и заинтерсовани лица, в България и региона, споделящи общата цел към отворено и свободно образование, съчетаващо идеите за балансирани изключения в авторскоправната закрила и авторскоправните политики, отвореният достъп до образователни ресурси и в съответствие с принципните положения на Декларацията от Кейп Таун.

Водещ на проекта:
Пламена Попова 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

17 май: Позиция относно авторските права и образованието

Правото на образование е основно човешко право и представлява един от фундаментите на съвременната човешка култура. Правото на…

20 апр.: Как ще се отрази проектодирективата за авторското право на образованието?

Два са основните текста на проекта за директива за авторското право в цифровия единен пазар, които ще се…

09 апр.: Позиция на ЦР относно имплементирането на Маракешкия договор

Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с…

02 апр.: Пръсединяване към Декларацията от Кейптаун за отворено образование

На 1 Април 2018 г. Цифрова Република се присъедини към Декларацията от Кейптаун за отворено образование. Цифрова Република…