Молба за отворен достъп до изображенията на сайта на МС

government

Цифрова република, съвместно с Данни за добро / Data for Good – Bulgaria, изпратихме писмо до Министерски съвет, с което каним държавната администрация да освободи публикуваните данни и снимки на сайта www.government.bg под свободен лиценз. 

„Данни за добро“ работят за подобряване на качеството на данните за българските политически процеси в Уикипедия в Уикиданни – свързана с Уикипедия мрежа от структурирани данни. В резултат на тези усилия, са постигнати следните подобрения на качеството на записите в Уикиданни:

  • Всяка административно-териториална единица в България вече е отразена в Уикиданни, заедно с нейната локация, координати, население и йерархически отношения (град-община-област).
  • Базовите данни, свързани с изборите в България, тяхната дата, обхвата на избирателните райони, също са нанесени в Уикиданни. Планира се добавяне и на резултатите от всеки избор от последните десет години.
  • Отразен е регистърът на училищата в България с тяхната локация и идентификатори.
  • Всяко Народно събрание, от учредителното, до 48-мото, има добре структуриран запис. Пренесени са и данните за последните девет парламента, като са отразени и данните за съставите им, в това число – за всеки отделен народен представител.
  • Всеки един от стоте кабинета на България са представени, като съставите им са в процес на създаване.
  • Други обекти като хижите в България, планини и върхове, зони Натура 2000 и др. също придобиват все по-добра форма и свързаност.

Не всяка снимка или карта, която намираме в интернет, обаче, може да бъде качена в Уикипедия. За целта е нужно не само дадена информация да е достъпна, но и да е съпроводена от правилния лиценз за нейната преизползване.

Споделянето на публична информация или произведения и данни, финансирани с обществени средства, както и публикуването на произведения и данни под свободен лиценз и в машинночетим отворен формат, се насърчава от Европейския съюз и българското законодателство. Под свободен достъп се разбира практиката да се предоставя онлайн достъп до материали (1) безплатно за крайния ползвател и (2) без ограничения за използването и повторното използване, извън възможността да се изисква посочване на автора. Политиките за свободен достъп имат по-специално за цел да предоставят на изследователи и на широката общественост достъп до данни на възможно най-ранен етап от процеса на разпространение и да улеснят тяхното използване и преизползване. Свободният достъп спомага за повишаването на качеството, намалява необходимостта от ненужно дублиране на изследванията, ускорява научния прогрес, помага в борбата срещу измамите в научната област и като цяло може да способства за икономическия растеж и иновациите. 

Наред със свободния достъп, политиките на Европейския съюз се провеждат в посока подпомагане на разпространението на данни, които са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и годни за повторно използване (т.нар. принцип “FAIR” – findable, accessible, interoperable and re-usable).

Съгласно Директива (ЕС) 2019/1024 относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор, за да се посрещат нарастващите обществени предизвикателства по ефикасен и цялостен начин, понастоящем е изключително важно и неотложно да бъде осигурен достъп до данни от различни източници, сектори и дисциплини, като те трябва да могат да се комбинират и използват повторно. Директива (ЕС) 2019/1024 предстои да бъде транспонирана в българското законодателство в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който насърчава повторно използване на обществена информация и информация от обществения сектор.

Същевременно, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4. от Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, всяка създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор информация, за която не е налице основание за отказ за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните данни, която е обект на авторско право, и която е обект на авторски и сродни права на организацията от обществения сектор, следва да бъде споделена под лиценз CC-BY, в съответствие със стандартните условия по приложение № 2 към Наредбата. Когато организацията придобива права от трети лица за целите на публикуването, е целесъобразно тези права да предоставят възможност на организацията да публикува съответните материали под същия лиценз. Съгласно чл. 14, ал.1, т.4 от Наредбата, във всеки случай на предоставяне на информация от обществения сектор е допустимо да се постави условия при всяко използване на информацията да се посочва източникът и/или авторът ѝ.

Това са и най-добрите практики на ниво ЕС при публикуване на съдържание, което може да бъде обект на авторско право, като най-широко приетият стандарт в тази насока са Creative Commons лицензите.

През февруари 2019 г. Европейската комисия прие решение, което определи по подразбиране два Creative Commons лиценза за цялото съдържание, публикувано от Комисията:

  • Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0) за цялото съдържание.
  • Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0) за необработени данни, метаданни или други документи с подобен характер.

Цялото становище на Данни за добро и Цифрова република може да бъде намерено тук.

Related Posts

Leave a comment