Предстоящ краен срок: Целева консултация на ЕК относно упражняване на правата в аудиовизуалния сектор 

broadcast-broadcasting-camcorder-66134

В края на този месец (на 30 септември 2019) изтича срокът на организираната от Европейската комисия Целева консултация за аудиовизуалния сектор

Консултацията касае упражняването на правата на изпълнителите и продуцентите в аудиовизуалния сектор, и е публикувана на уебсайта на Комисията тук

Целта е да се съберат съответните данни за текущите пазарни практики и за упражняването на правата на изпълнители и продуценти в аудиовизуалния сектор. Комисията заявява, че ще анализира тези данни, като подготви доклад за оценка на възможната необходимост от удължаване на срока за защита на правата на изпълнителите и производителите в този сектор. Към настоящия момент сроковете са разписани в Директива 2011/77/ЕС за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. 

Консултацията е адресирана към лицата, ангажирани с управлението на правата в аудиовизуалния сектор. Тя се отнася главно до изпълнители и продуценти, които са носители на сродни права, и техните договорни партньори, като радио- и телевизионни оператори, дистрибутори, онлайн платформи, институции за културно наследство и др. 

От Цифрова република подозираме, че Европейската комисия, в съзвучие с обичайната си политическа подкрепа в полза на правоносителите, ще достигне до извода, че е необходимо поредното удължаване на сроковете на авторски и сродни права. Противопоставяме се на непрекъснатото удължаване на сроковете на права на интелектуална собственост като ретроградна практика и смятаме, че политическите усилия следва да бъдат концентрирани в разписването на по-ефективни способи за управлението на тези права в цифрова среда – нещо, което скорошната реформа на авторското право не успя да постигне.

Евентуално удължаване на сроковете трябва да взима предвид и начинът, по който то ще се отрази на цифровизацията, работата на културните институции, библиотеки и хранилища. Към настоящия момент културните институции имат достатъчно голям проблем с цифровизацията на културно наследство, в частност с осиротелите произведения, който при удължаване на сроковете би се задълбочил. Същото важи и за разпространението на произведения извън търговско обращение, чието използване от библиотеките бе регулирано с последната реформа на авторското право на европейско ниво по по-сложен начин от желаното. С удължаване на срока на действие на правата, културните институции ще се борят с все повече произведения с неясен авторскоправен статус.   

Обръщаме внимание също на обстоятелството, че в някои европейски държави, включително България, съществува законово ограничение на срока, за който автори и изпълнители могат да прехвърлят права на трети лица, което неимоверно усложнява и застрашава управлението на продукции с много автори, каквито са аудио-визуалните произведения, и според нас представлява по-сериозен проблем от общия срок на правата.

Снимка на Donald Tong  от Pexels (Free to use Pexels License). 

Related Posts

Leave a comment