Позиция на ЦР относно имплементирането на Маракешкия договор

800px-Braille_text

Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, е приет през 2013 г. от държави-членки на Световната организация за интелектуална собственост („СОИС“).

Маракешкият договор си поставя ясна цел – да прекрати „гладът“ за книги, който съществува в глобален мащаб (по-малко от 5 % от публикуваните книги са достъпни понастоящем във формати, създадени чрез Брайлов шрифт или други аналогични методи1).

Маракешкият договор цели предотвратяване на това, наличието на увреждания, които не позволяват четене на печатни материали, да възпрепятства упражняването на основното човешко право на достъп до информация, произведения на науката и културното наследство. Маракешкият договор предвижда минимален набор от изключения и ограничения на авторскоправната закрила с оглед създаването и разпространението на достъпни формати на произведения и също така позволява трансграничния обмен на произведения в такива формати.

Понастоящем, в СОИС са представени инструменти за ратификация на Маракешкия договор от 38 държави.

През Февруари 2018 г., Съветът на ЕС прие решение, с което се одобрява сключването на Маракешкия договор и по този повод Министърът на културата на Република България, г-н Боил Банов коментира: „Днешното решение позволява на ЕС да ратифицира Маракешкия договор, считано от следващото лято. Това е от огромно значение за ЕС, тъй като този договор способства за преодоляването на дискриминационните пречки пред достъпа на хората с увреждания до материали с културен характер.” Очаква се инструментът за ратификация на Маракешкия договор от ЕС да бъде депозиран в СОИС до есента на 2018 г.

Понастоящем на европейско ниво във връзка с имплементирането на Маракешкия договор са приети: Регламент (EС) 2017/1563 и Директива (EС) 2017/1564, които ще влязат в сила на 12 Октомври 2018 г..

Директивата следва да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите – членки до/преди 11 Октомври 2018 г.

Действащият Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) предвижда следното изключение (Чл. 24, ал. 1, т. 10 ЗАПСП): “ Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо… 10. възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба.

Формулировката на горното изключение е далеч от задължителните минимални параметри, заложени в is Директива (EС) 2017/1564 и Маракешкия договор. Съгласно законовото изключение се допуска единствено “възпроизвеждане” в достъпни формати (Брайлов шрифт и други аналогични методи), докато Маракешкият договор и чл. 3 (1) на Директива (ЕС) 2017/1564 изискват предвиждане на изключение, което да позволява не само възпроизвеждането, но също така разгласяването, разпространението и правото на отдаване под наем на бенефициерите. ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА счита, че от съществено значение за балансираното имплементиране в РБългария на Директивата, описаните минимални параметри на изключението да бъдат коректно и в духа на Маракешкият договор, транспонирани в българското законодателство.

Чл. 3 (6) от Директивата предвижда незадължително ограничение – държавите могат да предвидят и въведат евентуална компенсация/възнаграждение за използването на произведенията във формите и по начините, позволени от Директивата. Понастоящем, българското законодателство и по-конкретно ЗАПСП включва съществуващото изключение в раздела относно свободно използване без заплащане на възнаграждение. Този подход е в съответствие с целите на Маракешкия договор.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА счита, че този подход (без заплащане на възнаграждение) при уредбата на изключението, е балансиран, правилен и отчита интересите на съответната група – хора с увреждания, непозволяващи четене на печатни материали. Липсва логична обосновка за предвиждане на право на възнаграждение – няма икономическа загуба, която да бъде компенсирана. Нещо повече – в нито една държава не е демонстрирана вреда за издателите, настъпила в резултат на това изключение от авторскоправната закрила. Ние ще подкрепим имплементирането на Директивата в България със идентичен на съществуващия към този момент подход относно евентуални компенсации, а именно – свободно използване без предвиждане на право за възнаграждение.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА отчита изключителната роля на Библиотеките като бъдещи “оправомощени субекти” (съгласно дефинирането в Директивата), както и тяхната водеща роля за успешното прилагане на тези правила в практиката. Ето защо, потвърждаваме нашето намерение и воля за сътрудничество и съвместна работа с българската библиотечна общност и българските библиотеки в тази посока.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА потвърждава изключителната важност на Маракешкия договор за справедлив достъп до знание (Access to Knowledge).

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА утвърждава категорична воля да работи за балансирано, в духа на закрилата на основните човешки права и публичния интерес, имплементиране на Маракешкия договор и Директива (EС) 2017/1564 в българското законодателство.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА отчита ролята на Българските Библиотеки, Съюзът на слепите в България и публичните образователни институции, в общата работа по утвърждаване на Достъпа до Знание. Ето защо, ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА декларира своята готовност да си сътрудничи с тези организации, както и със всички организации, споделящи настоящата позиция, и да подкрепя активно тези организации относно справедливо и балансирано транспониране на Директивата в българското законодателство.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА призовава компетентните органи на публичната власт да осъществят подходящо транспониране на Директивата и Маракешкия договор, вземайки предвид, че достъпът до информация, научни произведения и култура, и въобще достъпа до знание, е право, което следва да се осъществява на справедлива база, и следователно бариерите пред това упражняване следва да бъдат ефективно премахнати.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА призовава компетентните органи да инициират незабавни консултации, включително със заинтерсованите организации и групи в обществото, както и с широката публика, относно предстоящото имплементиране на Директивата и Маракешкият договор.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА потвърждава своята воля и компетентност да участва в подобни консултации и да подпомогне процеса по имплементиране на Маракешкия договор и Директивата, както и да участва в бъдещото практическо прилагане на постигнатата уредба.

Изображение: Image of Braille text (double-sided), автор: Ralph Aichinger; източник: Wikimedia; лиценз: CC BY 2.0

Related Posts

Leave a comment