Позиция относно авторските права и образованието

blur-book-book-stack-256517

Правото на образование е основно човешко право и представлява един от фундаментите на съвременната човешка култура. Правото на образование е универсално и гарантирано съгласно такива актове като Всеобщата Декларация за правата на човека (чл. 26, (1)) и Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи, която посочва в чл. 2 (Протокол № 1) – “Никой не може да бъде лишен от правото на образование.”

Чл. 53 (1) от Българската Конституция гласи, че „Всеки има право на образование.“

В Глава 1 (Основни Начала) на Българската Конституция, чл. 23 потвърждава, че “Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага.”

Правото на образование е тясно свързано и взаимозависимо от друг фундаментален и основен принцип, възприет на универсално ниво – Достъпът до Знание (достъпът до информация, научни изследвания и културно наследство също съставлява основно човешко право). Както изрично се застъпва във Всеобщата Декларация за правата на човека, чл. 27 (1) – “всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения.”

В своята същност, балансираният и неопорочен достъп до знание, подкрепян от авторското право и авторскоправните политики, гарантират упражняване на правото на образование (включително дейностите по обучение/научни изследвания/учене). Така, в повечето разпоредби от сферата на авторското право, включително в РБългария и ЕС, предвиждат редица изключения и ограничения, свързани с образователни дейности, образователно съдържание и като цяло – цели на образователния процес.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА споделя становище, че закрилата на авторските права следва да подкрепя, а не да възпрепятства в необоснована степен и несправедливо, образователните дейности – както в РБългария, така и в Европейския съюз. Сдружението споделя виждането, че стабилни и широки изключения в авторскоправната закрила спрямо образователната сфера са също толкова важни, колкото и отвореният достъп до образователно съдържание.

Понастоящем, в Европейския съюз тече реформа в авторските права, която в близко бъдеще ще доведе до приемане на Директива относно авторските права в единния цифров пазар (очаква се Директивата да бъде приета най-късно до края на 2018 г.).

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА счита, че постигнатото към настоящия момент съгласие относно изключението от авторскоправна закрила във връзка с образование, заложено в проекта за Директива, не е достатъчно балансирано. Независимо от това ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА декларира своята готовност и воля да участва активно в процеса по имплементиране на бъдещата Директива в националната правна система, както и при създаването на модели и добри практики за прилагане.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА подкрепя усилията за балансирани политики по отношения на авторскоправната закрила в сферата на образованието във всички форми на образователни дейност – онлайн и офлайн. ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА (като се има предвид, че поддържа Декларацията от Кейп Таун за отворено образование) ще работи активно за постигане на балансирани авторскоправни политики в образователната сфера в РБългария на местно и регионално ниво, и при възможност – на ниво ЕС.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА ще подкрепя активно и предоставя консултации както на отделни образователни институции, така и на други организации в сферата на културата, относно създаването и развитието на модерни политики, съчетаващи отвореният достъп до образователни ресурси, както и принципите, заложени в Декларацията от Кейп Таун и Движението за отворено образование.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА ще работи за създаването на широка и стабилна коалиция от партньорски организации, обучители и заинтерсовани лица, в РБългария и региона, споделящи основните възгледи в настоящата Позиция, а именно – обща цел към отворено и свободно образование, съчетаващо идеите за балансирани изключения в авторскоправната закрила и авторскоправните политики, отвореният достъп до образователни ресурси и в съответствие с принципните положения на Декларацията от Кейп Таун.

Изображение: източник PEXELS, CC0 свободен лиценз.

Related Posts

Leave a comment